• برآورد متراژ

    برآورد متراژ کانال پلی یورتان

    ــــــــــــــ

    یکی از اولین مراحل در هر پروژه کانال کشی هوا، بررسی نقشه های مهندسی مرتبط با تهویه مطبوع و براورد اولیه میزان متراژ کانال مصرفی بر حسب متر مربع می‌باشد. همچنین پس از ساخت و نصب کانال‌های هوا در هر پروژه، جهت تنظیم صورت وضعیت نیاز به محاسبه دقیق کانال مصرفی می‌باشد که به طور کلی مساحت بیرونی یا حالت گستره یک کانال راسته از ضرب محیط بیرونی کانال در طول آن به دست می‌آید. از همین جهت در این بخش به فرمولاسیون و نحوه محاسبه متراژ کانال برای اشکال مختلف پرداخته‌ایم.
کانال راسته

کانال راسته

L = Lu
Sapp = (a’ + b’) x 2 x Lu [m2]

کانال زانو

کانال زانو

Lu = L1 + L2 [m]
Sapp = (a’ + b’) x 2 x Lu [m2]

کانال تبدیل

کانال تبدیل

Lu = L1 / cos α [m]

Sapp = (a’ + b’) x 2 x L

کانال انشعاب

کانال انشعاب

Lu = a’/4 + 0,05 [m]
Sapp = (5a’/4 + b’) x 2 x Lu [m2]

کانال تغییر سطح

کانال تغییر سطح

Lu = L1 [m] where L1 = L2 /cos α [m]

Sapp = (a’ + b’) x 2 x Lu [m2]

کانال سه راهی

کانال سه راهی

Sapp = (a’ + b’) x 2 L1 + (c’ +d’) x 2 x L2 [m2]

a’ = a1 + a2 [m]
Sapp = (a1 + b’) x 2 x L1 + (a2 + b’) x 2 x L2 +(c’ + d’) x 2 x L3 + (e’ + f’) x 2 x L4 [m2]

کانال سه راهی شلواری

کانال سه راهی شلواری

L1 = L3 [m];
L3 = L4 [m];
Sapp = (a’ + b’) x 2 x L1 +((c’ + d’) x 2 x L2) x 2 [m2]